Thuyết giảng
Giới Định Tuệ - Trình tự tu tập - Thiền Sư Viên Minh
Khóa giảng thứ 17 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 16 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 14 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 15 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Bài giảng Thiền Minh Sát - Sư Viên Minh
Tám Pháp Đưa Đến Bậc Thánh - Hòa Thượng Viên Minh
GIẢI THOÁT - SƯ TOẠI KHANH
Pháp Đàm Vấn Đáp - HT Viên Minh giảng tại Melbourne, Úc (13.11.2016)
CÁC BÀI PHÁP THOẠI (Bài số 16- 30) _ SC Liễu Pháp ( nghe trực tiếp mp3)
Những Bài Pháp Thoại SC Liễu Pháp - download mediafile
You Tube - Pháp Thoại SC Liễu Pháp -1
CÁC BÀI PHÁP THOẠI (Bầi số 1- 15) - SC Liễu Pháp - nghe trực tiếp mp3
Thập Nhị Duyên Khởi- SC Liễu Pháp
CÁC BÀI PHÁP THOẠI (Bài số 46 - 55) - SC Liễu Pháp - nghe trực tiếp mp3
CÁC BÀI PHÁP THOẠI (Bài số 56 -> 72) - SC Liễu Pháp - nghe trực tiếp mp3
Con Người Cơ Thể - Năng Lượng Sinh Học - PGS TS Nguyễn Kiến Quốc
11 Pháp Chăn Bò- HT Giới Nghiêm
Các bài pháp thoại (bài số 1- 20) HT Pháp Nhẫn
Các bài Pháp Thoại (Bai so 21 - 30) - HT Pháp Nhẫn
CÁC BÀI PHÁP THOẠI (Bài số 31-40) HT Pháp Nhẫn mp3
Thực hành Tâm Xả - Sư Tịnh Đức mp3
Tứ Diệu Đế- Sư Tịnh Đức (mp3)
Vi Tieu - Huyen Khong Tu - Su Vien Minh
Lá Thư Thầy - Sư Viên Minh- mp3
Thu Thay Tro (1-2) HT Vien Minh - mp3
Con Đường Hạnh Phúc - HT Vien Minh & Tran Minh Tài -mp3
Thực Tại Hiện Tiền - HT Viên Minh mp3
Khóa Giảng tại Úc - Sydney Thầy Viên Minh mp3
Khóa Thiền Vipassana lần thứ 8 - Tại Chùa Bửu Long- Thầy Viên Minh (youtube)
previous12next