Kinh Tạng
NIKAYA mp3
Kinh Kalama - Thiền sư Sayadaw U Jotika
Niệm chết-Tăng chi bộ
Tương Ưng Bộ Kinh( Samyutta Nikaya) - Tap III 22-34
MAHA SATIPATTHANA SUTTA
Tương Ưng Bộ Kinh( Samyutta Nikaya) - Tap VI-35- 44
Tạng Kinh -Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikaya)(1-20)- mp3
Kinh Tạng Pali- Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikaya) 02  (kinh số 21 - 60)
Kinh Tạng Pali- Tiểu Bộ Kinh(Khuddaka Nikaya) 03 (Chuong 3-12)(kinh số 61 - 70)
The Dhammacakkappavattana Sutta - Kinh Chuyển Pháp Luân
Paritta Chanting Kuala Lumpur 2010 - Forest Sangha
Parittas Chanting
Dhammapada Pali Hymn, 46 Verses
CA KHÚC TỪ BI -The Chant of Metta Text
LOI PHAT DAY TRONG KINH TANG NIKAYA-Thich Quang Tanh soan- tap 1 Lòng tin
Tạng Kinh -Tăng Chi Bộ Kinh ( Anguttara Nikàya) - HT Thích Minh Châu Dịch Việt -mp3
Lược khảo về Tuyên ngôn Đản sanh qua kinh tạng Nikaya
Tam Tạng Thánh Giáo Nam Truyền
Chánh Giác Tông (Buddhavamsa) - (Kinh Tiểu Bộ) Lịch sử các vị Phật tổ
Chuyện Ngạ Quỷ - Hòa thượng Bửu Chơn
HẠNH TẠNG - CARIYĀPIṬAKA PĀḶI
PARITTA SUTTA-SRILANKA BUDDHIST TEMPLE
KINH TỤNG PALI - KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN- TRUYỀN THỐNG THÁI LAN
Pali Paritta - 11 Bài Kinh Tụng Pali Theo Truyền Thống Myanmar - Ngài Silananda
DHAMMAPADA KINH PHÁP CÚ - PALI & ANH & VIỆT
Kệ Pháp Cú Phổ Nhạc - Võ Tá Hân mp3
Nhạc Kinh Từ Bi- Metta Sutta mp3
Kinh Tụng Pali- Srilanka
Kinh Tụng Pali Theo Truyền Thống Myanmar- Ngài Pandita
LỄ TAM THẾ PHẬT-Buddha Hi Buddha Hai - Sonu Nigam
previous12next