• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

TKN. Như Như 

Ni lưu muôn thuở đức huân tu

Giới lạp oai nghi tôn Bát kỉnh.

Việt tô điểm thắm non sông gấm

Nam giao rộng mở ánh cờ tâm. 

Mãi nương đế lý gìn đạo cả 

Có học, thật tu phẩm hạnh tròn.

Nụ chồi lộc phát hoa kết trái   

Cười giòn rộn rã ngắm trăng thanh.

                                  

                                  

                                   

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI