• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Bộ phim tài liệu về cuộc đời đức phật do đài truyền hinh BBC thực hiện.

Các Nhà Khoa Học Nói Về Cuộc Đời Đức Phật 1

Các Nhà Khoa Học Nói Về Cuộc Đời Đức Phật 2

Các Nhà Khoa Học Nói Về Cuộc Đời Đức Phật 3

Các Nhà Khoa Học Nói Về Cuộc Đời Đức Phật 4

Các Nhà Khoa Học Nói Về Cuộc Đời Đức Phật 5

Các Nhà Khoa Học Nói Về Cuộc Đời Đức Phật 6

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI