• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Cái áo dùng để che thân

Mặc vào là để thế trần chê, khen

Mỗi người một vẻ sang hèn

Mặc đủ thứ áo do quen chấp ngoài

Những người huệ trí hoát khai

Bỏ qua chấp nhặt, áo sao cũng lành

Tùy thời thích ứng cho nhanh

Đoạn lìa dung tục, cõi Thanh được vào

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI