• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Cái bóng theo sát với hình

Đứng nơi ánh sáng, bóng in sau liền

Trong tối, cái bóng mất tăm

Bước ra chỗ sáng bóng kia hiện liền

Triết lý cái bóng rõ ràng

Chuyện đời 2 mặt hàm tàng không sai

Muốn cho thuần khiết trong ngoài

Bỏ qua chấp nhặt, trở về trung dung

Vô vi, vô tướng, vô tâm

Vô ngã, vô hình tụ tán tự nhiên.

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI