• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Khóa giảng thứ 16 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh

 

 • Ngày 1: Tính đơn giản (nguyên lý) và đa dạng (vận dụng) của Thiền - Hỏi đáp về Tâm sân - Tâm xả - Tâm quân bình - Vô ngã - Nghiệp - Căng thẳng khi hành thiền

 

 • Ngày 2: Học Đạo quý vô tâm - Hỏi đáp về Minh - Vô minh; Phước - Tội; Xuất gia

 

 • Ngày 3: Thiền định - Thiền tuệ - Chánh định - Tà định - Chọn lựa - Bài học trong cuộc sống

 

 • Ngày 4: Niệm Pháp - Hỏi đáp về Chánh mạng - Thất Giác Chi - Ba loại thế giới

 

 • Ngày 5: Hỏi đáp về Như lý tác ý - Sự thực và Kinh sách - Hành Tứ niệm xứ - Ý thức và Tánh biết - Sở đắc và Chứng ngộ
 • Ngày 6: Học và hành Vi Diệu Pháp - "Trả Kinh lại cho Kinh" - Các loại Tưởng - Vi Diệu Pháp: văn nói hay văn viết - Tri kiến thanh tịnh
 • Ngày 7: Bốn loại tỉnh giác - Tự do, Kỷ luật thực sự - Thấy ra sự thật - Nghiệp là con đường duy nhất đưa đến Giác ngộ
 • Ngày 8: Học và Hành - Chọn lựa nào cũng giống nhau - Sự thực chỉ có thể nhìn chứ không thể hiểu - Sống Đạo chứ không phải Thiền định hay Thiền tuệ
 • Ngày 9: Thiền là sống trọn vẹn tỉnh thức với bản mệnh của mình - Hỏi đáp về Tập khí - Niệm thọ - Hồi hướng
 • Ngày 10: Nội dung cốt lõi của Kinh điển: Đâu là Luân hồi sinh tử; Đâu là Giải thoát Niết-bàn - Chấm dứt tiến trình Ngũ uẩn - Hỏi đáp về Nghiêm túc Nhiệt tình - Ba loại Hỷ - Thế nào là Giác ngộ - Soi sáng hiện tại chứ không phải an trú trong hiện tại

 

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI