• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Ngày 1A: Sáng suốt - Định tĩnh - Trong lành không phải là mục đích để đạt đến, mà Sáng suốt - Định tĩnh - Trong lành là để thấy ra thực tại

 

 

Ngày 1B: Hỏi đáp về Trọn vẹn với Pháp đang là - Thay đổi nhận thức và Hành vi chính là sống Bát Chánh Đạo - 2 mức độ nỗ lực (tinh tấn) - Vô ngã 

 

 

 2A: Hai hướng tu tập - Rèn luyện để trở thành hay Buông xả để trở về?

 

 

Ngày 2B: Hỏi đáp về Kinh nghiệm - Ngũ uẩn - Gieo nhân thiện - Chuyển hóa nghiệp - Thấy và Buông - Thức - Phước Huệ song tu

 

 

Ngày 3A: Đừng đặt giải thoát (đạo đức) trước giác ngộ - Thấy ra sự thật và thích ứng với sự thật

 

 

Ngày 3B: Hỏi đáp về Nghiên cứu Tứ Diệu Đế - Quan trọng là làm đúng - Thái độ khi phục vụ

 

 

Ngày 4A: Thiền có phương pháp - Thiền không phương pháp

 

 

Ngày 4B: Hỏi đáp về Cuộc đời là cõi tạm và quý giá - Đừng sử dụng Nguyên lý như một phương pháp - Liên hệ giữa Yoga và Thiền - Quên mình trong công việc - Thiền trong mọi hoạt động

 

 

Ngày 5A: Hai khuynh hướng tu tập: Cứu nhân độ thế - Tự giác giác tha

 

 

Ngày 5B: Hỏi đáp về Thân kiến và Ngã kiến - Mục đích đi chùa - Cô đơn và Cô lập - Lời nguyện của Bồ-tát Địa Tạng - Soi sáng lại mình để không chìm đắm hay cuốn trôi

 

 

Ngày 6A: "Thời gian" của sự trọn vẹn - "Mức độ" buông ra

 

 

Ngày 6B: Hỏi đáp về Trí tuệ và Tình thương - 4 hạng người - Giúp đỡ người khác - Sự vận hành của Pháp là bất khả tư nghì - Tạo ra 5 triền cái

 

 

Ngày 7A: Thấy - Thấy ra

 

 

Ngày 7B: Hỏi đáp về Ứng xử với người không tin Phật pháp - Văn Tư Tu - Chuyển nghiệp - Pháp môn Niệm Phật

 

 

Ngày 8A: Hỏi đáp về Dâng y Kathina - Thiền như thế nào - Chánh niệm và xả - Trải nghiệm và Kinh nghiệm

 

 

Ngày 8B: Hỏi đáp về Thờ cúng tổ tiên - Làm phước - Hồi hướng phước

 

 

Ngày 9A: Hành thiền - Sự phân chia tông phái

 

 

Ngày 9B: Ý nghĩa của Bố thí - Vô tâm và Trầm không trệ tịch - Tịnh hóa nghiệp

 

 

Ngày 10A: Hỏi đáp về chú Đại Bi - Thờ Phật - Tín Tấn Niệm Định Tuệ - Nghiệp báo - Diệt khổ - Kiến thức

 

 

Ngày 10B: Hỏi đáp về Sự trải nghiệm - Tha lực Tự lực - Sự thực và tên gọi

 

 

Ngày 11A: Thế gian và Thế giới - Đời và Đạo - Thoát khỏi Tam giới - Ba loại khổ

 

 

Ngày 11B: Hỏi đáp về bài kệ của Thiền sư Vĩnh Gia - Tam nghiệp - Cách dạy con

 

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI