• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Ngày 05.01.2010 buổi lễ thọ giới Sa Di Ni được tổ chức tại Tịnh An Lan Nhã với sự chứng minh của Chư Tăng Ni Quốc Tế

 

Chư Ni Tịnh An Lan Nhã và Chư Ni Srilanka

Chư Ni Quốc tế đang tụng Kinh Phúc chúc cho Phật tử              Chư Ni Tịnh An Lan Nhã và Chư Ni Srilanka

Chư Ni Quốc tế đang tụng Kinh Phúc chúc cho Phật tử

28               Hòa thượng Viên Minh

Hòa thượng Viên Minh

Hòa thượng Gunaratana

Hòa thượng Gunaratana

HT Gunaratana và HT Viên Minh

HT Gunaratana và HT Viên Minh

24          23

22           21

20          19

18          17

16          15

14          13

12          11

10          9

8          7

6          5

4          3

2          1

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI