• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Với sự hướng dẫn của Sư Cô TALN các em học giáo lý, tập thiền, làm quen với máy vi tính ...

 

 

 

1             2

Các em tụng Kinh

4             Các em tụng Kinh

Quý Sư cô cùng các em tụng kinh trong Chánh điện

Ngồi Thiền 10 phút trước khi học Giáo lý             Quý Sư cô cùng các em tụng kinh trong Chánh điện

Ngồi Thiền 10 phút trước khi học Giáo lý

7           8

9           10

11

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI