• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Cần chi gác tía, lầu son

Chùa cao, cốc lớn tâm này lạc lung!

Cần chi vua chúa, quan quân

Người cung, kẻ kính tâm này xuyến xao!

Cần chi vàng bạc, đồng thau

Giấy xanh, giấy đỏ play casino tâm này đảo điên!

Người tu, tâm bị ngả nghiêng

Chùa chiền, liêu cốc, lợi danh, bạc tiền.

HMG 2005

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI