• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Tu hành  vốn lắm thâm sâu Thấy nghe chơn chánh phiền sầu biến tan Cảm thông bi mẫn tỏa lan Tâm  luôn  mát  mẻ  khinh  an  giữa  trần. Nhứt tâm thầm nguyện mấy vần Không sân với  kẻ  hận sân  với  mình Không làm bạn với vô minh Sống chánh niệm, tự nhắc mình hôm mai: Đừng tham ái với một ai Đừng dính  mắc, chí  miệt  mài viễn  ly Không xan tật hối sân si Cảnh đến chấp nhận liền thì quán ngay Sống với tâm xả từ nay Thiện trí nhắc bảo đường ngay tỏ nhìn Thẳng tiến mãi trên lộ trình Đến  ngày giác ngộ tử sinh thoát vòng Xin không gặp kẻ ác lòng Nói lời  thô  ác  hoặc  trong  việc  làm. Xin được gặp bậc thiện tâm Có  chánh  kiến để tìm cầu lý chân Nhứt tâm cầu nguyện ân cần Xin chia phước quả xa gần hưởng chung.

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI