• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

TKN. Thuần Trí

Hôm nay con xin quì trước Phật đài

Kính lễ đấng cha lành trong ba cõi

Giữa hạnh phúc, Ngài quyết tâm ra khỏi

Cảnh giàu sang quyền quí chốn cung đình.

Dấn thân tìm chân lý để độ mình

Cùng cứu độ chúng sanh đang chìm đắm

Trong tham ái sân si và thù hận

Chịu trầm luân trong sanh tử triền miên.

Vượt thoát ra khỏi đau khổ lụy phiền

Ngài thị hiện bước đi trên sen nở

Khi thành đạo cũng trên toà sen đẹp

Hình ảnh này thật huyền diệu uy linh.

Gieo niềm tin cho tất cả hữu tình

Rằng Phật tánh đâu rời thân tứ đại

Dứt vọng tưởng là trở về bất hoại

“Mỗi hàm linh là mỗi một Như Lai”.

Xin hãy ngắm bao sen hồng nở rộ

Mầm đâu không từng sâu tận đáy hồ

Vượt bùn tanh nước đọng để vươn lên

Toả hương ngát khiến bao lòng cảm mến.

Thì đâu dám xem thường ai xấu ác

Con nhớ mãi ngài Bất Khinh Bồ Tát

“Xin thành tâm đảnh lễ các quí Ngài

Tất cả đều thành Phật ở tương lai”.

Hạnh “Bất Khinh” còn vang vọng đến nay

Xin kính lễ Người giúp con tỉnh thức

Con nguyện sẽ bằng nhiệt tâm hết sức

Cố vươn lên khỏi nước đọng bùn tanh.

Để mai đây nở đẹp đoá sen lành

Hầu báo đáp bốn ân sâu cao cả./.

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI