• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Ni trưởng Mahā Pajāpatī Gotamī

 

 

Tỳ-khưu-ni Yasodharā

 

 

Thánh nữ Visākhā 


 

Tỳ-khưu-ni Khemā


 

Tỳ-khưu-ni Uppalavaṇṇā

 

 

Hoàng hậu Sāmāvatī hiền đức
và pháp sư thị nữ Khujjuttarā lưng gù


 

 

 

Tỳ-khưu-ni Dhammadinnā1 


 

Nữ Thánh đệ tử Uttarā và  kỹ nữ Sirimā

 

 

Tỳ-khưu-ni Bhaddā Kuṇḍalakesā

 

 

Tỳ-khưu-ni Paṭācārā

 

 

Tỳ-khưu-ni Ambapālī

 

 

Tỳ-khưu-ni Kisā-Gotamī

 

 

Hoàng hậu Mallikā

 

 

Cận sự nữ Suppiyā

 

 

Mẹ Mātikagama!

 

 

Tỳ-khưu-ni Subhā

 

 

Hoàng hậu Mahāmāyā

 

 

Puṇṇikā (Cô gái nô lệ đội nước)1
và Chuyện Tỳ khưu Dasaka

 

 

 con gái người thợ dệt

 

 

  Puṇṇā & nàng Sujātā

 

 

Tỳ-khưu-ni Prakirti

 

 

 

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI