• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Từ ngày 7-9/7/2013  tại chùa Songdhammakalyani, Nakhonpathon Thái Lan đã tổ chức khóa huấn luyện tác pháp yết với sự tham dự quý SC Santini từ Indonesia, SC Dhammananda từ Thái lan, SC Như Liên, SC Liễu Pháp từ Việt Nam.  Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của quý SC Dhammanandani, VIjitananda từ Srilanka. Quý SC đã thảo luận và so sánh đối chiếu các văn bản Pali đang được dùng các nước Phật giáo Nguyên Thủy và văn bản này được đi đến thống nhất một văn bản sẻ dùng chung cho các nghi lễ. Những văn bản này sẻ được tập hợp lại thành văn một cuốn cẩm nan giới luật lưu hành cho các Tỳ kheo ni Phật giáo Nguyên Thủy ở các nước Châu Á.

Vào chiều 9/7 với sự chủ trì của SC Dhammananda tại chùa Songdhammakalyani, Nakhonpathon Thái lan với sự chứng minh quý SC đến từ các nước Srilanka, Indonesia và Việt Nam. Các tỳ kheo, Sadini của Thái lan từ 16 tỉnh thành đã tham dự buổi họp với mục đích thành lập một mạng lưới netword để thông tin liên lạc các Tỳ kheo ni và Sa di ni trong các địa phương. Cuộc họp diễn ra trong tinh thần hòa hợp xây dựng và có nhiều đóng góp thiết trong việc tổ chức,  đào tạo nâng cao chất lượng và uy tín của Ni đoàn trong những ngày đầu thành lập.

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI