• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Science and Buddhism

Khoa Học và Phật Giáo

Liễu Pháp trích dịchFollowing are quotations from a number of scientists and famous authors on Science and Buddhism: Sau đây là những lời trích dẫn của một số khoa học gia và tác giả nỗi tiếng viết về Khoa học và Phật giáo:
ALBERT EINSTEIN (Twentieth Centuty most famous scientist): (Khoa học gia nỗi tiếng nhất thế kỹ thứ 20)
" If there is any religion that would cope with modern scientific needs, it would be Buddhism." " Nếu có một tôn giáo nào đương đầu được với những nhu cầu khoa học tân tiến thì đó là Phật giáo."
SIR EDWIN ARNOLD (Author of" The Light of Asia"): (Tác giả cuốn thơ" Ánh Sáng Á Châu)
" I have often said, and shall say again and again, that between Buddhism and modern Science there exists a close intellectual bond." " Tôi thường nói, và tôi sẽ còn nói mãi, là giữa Phật giáo và Khoa học tân tiến có một mối liên hệ trí thức mật thiết."
BERTRAND RUSSELL (Famous philosopher and mathematician): (Nhà toán học và triết gia nỗi tiếng)
" Buddhism is a combination of both speculative and scientific philosophy. It advocates the Scientific Method and pursues that to a finality that may be called rationalistic... It takes up where Science cannot lead because of the limitations of the physical instruments." " Phật giáo là tổng hợp của cả hai triết lý suy quán và khoa học. Phật giáo biện hộ cho phương pháp khoa học và đeo đuổi phương pháp này đến một cứu cánh có thể được gọi là thuần lý...Phật giáo còn đi xa hơn khoa học đến những phạm vi mà khoa học không thể đến được vì bị giới hạn bởi những dụng cụ vật chất."
RADHAKRISHNAN, Ph. D. (Tiến sĩ RADHAKRISKNAN)
" If Buddhism appealed to the modern mind, it was because it was scientific, empirical and not based on any dogma." " Nếu Ðạo Phật hấp dẫn đối với trí óc tân tiến, đó là vì Ðạo Phật có tinh thần khoa học, thực nghiệm và không dựa vào bất cứ giáo điều nào."
GRAHAM HOWE, Ph. D. (Famous British psychiatrist) (Tiến sĩ phân tâm học nỗi tiếng nước Anh)
" To read a little Buddhism is a realize that the Buddhists knew, 2500 years ago, far more about modern problems of psychology than they have been given credit for. They studied these problems long ago and found the answers also. We are now rediscovering the ancient wisdom of the East." "Ðọc một ít về Phật giáo là nhận thức được rằng, 2500 năm trước, Phật giáo đã biết về những vấn đề tâm lý hiện đại sâu xa nhiều hơn là chúng ta tưởng. Họ nghiên cứu những vấn đề này đã từ lâu lắm và đã tìm ra giải đáp cho các vấn đề đó nữa. Ngày nay chúng ta đang khám phá lại trí tuệ thông thái cổ xưa của Ðông Phương."
H.G.WELLS (Famous scientist and historian): (Nhà khoa học và sử gia nỗi tiếng)
" Over great areas of the world, Buddhism still survives. It is possible that in contact with western science, and inspired by the spirit of history, the original teaching of Gotama, revived and purified, may yet play a large part in the direction of human destiny." " Trên những vùng rộng lớn của thế giới, Ðạo Phật vẫn tồn tại. Khi tiếp xúc với khoa học tây phương và được hứng khởi bởi tinh thần sử học, giáo pháp nguyên thủy của Ngài GOTAMA được sống động và trong sáng trở lại, có thể sẽ đóng vai trò lớn trong vận mệnh của nhân loại."
KARL GUSTAV JUNG (The world's leading psychologist from Zurich) (Nhà tâm lý học hàng đầu thế giới, từ Zurich)
" As a student of comparative religions, I believe that Buddhism is the most perfect one that the world has ever seen. The philosophy of the Buddha, the theory of Evolution and the law of Karma were far superior to any other creed." " Là một người nghiên cứu những tôn giáo đáng kể, tôi tin rằng Phật giáo là tôn giáo hoàn hão nhất mà thế giới từng thấy. Triết lý của Ðức Phật với lý Duyên sinh và luật Hành nghiệp thật là cao siêu hơn hết thảy mọi tôn giáo khác."
Bhikkhu ANOMA MAHINDA (Tỳ Kheo ANOMA MAHINDA)
" Buddha taught facts of nature, twenty five centuries ago, which Western scientists have only discovered in the last decade. The Dhamma is the greatest living force in the world today which can bring among men and nations." " Ðức Phật đã giảng dạy những dữ kiện thực tế của thiên nhiên hai mươi lăm thế kỷ trước, những điều mà các nhà khoa học chỉ mới trong thập niên vừa qua. Phật pháp là sinh lực mạnh mẽ nhất có thể mang lại cho con người và các quốc gia trong thế giới ngày nay."
THOMAS HUXLEY (Famous British scientist): (Khoa học gia nỗi tiếng người Anh)
" Buddhism is a system which knows no God in the Western sense, which denies a soul to man and counts the belief in immortality a blunder, which refuses any efficacy to prayer and sacrifice, which bids men to look to nothing but their own effort for salvation, which in its original purity knew nothing of the vows of obedience and never sought the aid of secular arm, yet spread over a considerable portion of the world with marvelous rapidity and is still the dominant creed of a large fraction of mankind." " Ðạo Phật là một hệ thống tư tưởng không chấp nhận Thượng đế theo nghĩa của Tây phương, phủ nhận con người có linh hồn và sự tin tưởng sai lầm vào trường sinh bất tử, cho rằng cầu nguyện cúng tế chẳng có hiệu quả gì, và trong sự trong sạch nguyên thủy chẳng thệ nguyện trung thành và tìm đến với sự giúp đở nào của tha lực trên đời. Tuy vậy Ðạo Phật đã được phổ biến một cách mau lẹ trên một phần rộng lớn đáng kể của thế giới và đang là tôn giáo chế ngự phần lớn nhân loại."


Trang [1] 2
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI