• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Ngày 22/10 đánh dấu quan trọng trong lịch sử Phật Giáo Nguyên Thủy ở Úc Châu. Cô Vayama và ni chúng tại Chùa Dhammasara đã thọ giới Tỳ Khưu Ni dưới sự hướng dẫn của Ni Đoàn quốc tế mà giáo thọ Sư là Ayya Tathaloka (USA). Dưới sự chứng minh của Achanh Brahm và chư Tăng tu viện Bodhiyana (West Australia). Đại lễ giới đàn đã được sự chào đón nồng nhiệt của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy tại Tây Úc (West Australia) 

 

19             18

17            16

15            14

13            12

11            10

9            8

7            6

5            4

3            2

1

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI