• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Sau khi hoàn thành bức tường thành bảo vệ khuôn viên đất Tịnh An, các Sư cô tiến hành đổ đất khu vực sát bức tường thành với dự án trang trí làm khu Phật cảnh, khu Phật tử tham thiền. Ngoài ra trước chánh điện đổ thêm đất nới rộng diện tích cho khuôn viên Chánh điện sau nầy, đồng thời làm bậc tam cấp .
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI