• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ-NEPAL.2012

Dâng Y Kathina đến chư Ni  Theravada tại chùa Kiều Đàm Di Việt Nam

ở Ấn Độ

THỜI GIAN: 13 ngày, từ ngày 02-11-2012 đến ngày 14-11-2012

Sư Cô Liễu Pháp hướng dẫn

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI