• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Tịnh Liên Lan Nhã hiện nay được lát gạch men thay cho nền xi măng, sơn mới chánh điện, hiện nay Tịnh Liên có được hai tủ sách mới phần hùn phước nầy do gia đình thí chủ Lê Đình Minh Thu cúng dâng.Trước khi trở lại Úc Châu SC Nguyên Hương đã đến thăm Tịnh Liên Lan Nhã và có buổi thuyết pháp với các Phật tử
[gallery link="file" columns="2"]
 
 
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI