• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
 Nhằm hướng dẫn Phật tử tại địa phương tu tập theo truyền thống Theravada, hàng tháng cứ đến đêm trăng tròn, phật tử vân tập về Tịnh An tu tập, vì còn lạ và mới nên thường thọ đến nữa đêm. p1120491 - Upanh.comp1120496 - Upanh.comp1120795 - Upanh.comp1120488 - Upanh.comp1120491 - Upanh.comp1120496 - Upanh.comp1120497 - Upanh.comp1120503 - Upanh.comp1120505 - Upanh.comp1120506 - Upanh.comp1120794 - Upanh.com
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI