• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Khemārāma –  Tịnh An Lan Nhã

Thời Gian Biểu Ni Chúng

4h00 sáng Thức dậy
4h15 - 4h45 Tụng Kinh
4h45 - 5h45 Tọa Thiền
5h45 - 6h15 Kinh Hành
6h15 - 8h00 Điểm tâm - Lao tác
9h00 - 10g00 Tọa Thiền
10h00 - 11h00 Học, Nghe Pháp
11h00 - 12h00 Thọ Trai
12h00 - 13h30 Chỉ Tịnh
13h30 - 14h30 Tọa Thiền
14h30 - 16h30 Học, Nghe Pháp
16h30 - 17g00 Tụng Kinh
17h00 - 18h00 Tọa Thiền
18h00 - 18h30 Kinh Hành
18h30 - 19h30 Nghe Kinh Tạng
19h30 - 21h00 Tự học
21h00 - 22h00 Tự hành Thiền

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI