• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Nhằm hướng dẫn Phật tử biết cách làm Phước với truyền thống của Đấng Từ Phụ :" Đặt Bát ". Phật tử xa gần và trong xóm làng đã biết cúng dường Đặt Bát đến Chư Ni tại Tịnh An Lan Nhã và các em nhỏ biết " Sớt Bát " cho Chư Ni. Với phần Phước Thiện thanh cao nầy xin chia phước đến tất cả và đồng đều nhau cả thảy.
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI