• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 6 năm 2011 với hơn 300 học sinh từ cấp II đến cấp III tham gia khóa Tu Kiều Đàm Di được tổ chức tại Bình Quang Ni Tự – Thành phố Phan Thiết, sư cô Liễu Pháp nhận lời thỉnh mời của vị trụ trì Bình Quang Ni Tự đã dạy và hướng dẫn các em với đề tài : Tuổi trẻ và Đạo Phật

 

1                     Sư cô Liểu Pháp thuyết giảng đề tài : Tuổi trẻ và Đạo Phật

Sư cô Liểu Pháp thuyết giảng đề tài : Tuổi trẻ và Đạo Phật

3                    5

6                    7

11                    12

13                     15

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI