• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Vô danh nhờ không ai biết đến, Nên sống đời an tĩnh, nhẹ nhàng. Hòa trong muôn điệu trần gian, Ta vui cùng với đất trời bao la.

Vô danh thì tiếng tăm chẳng có? Nên ung dung đây-đó dọc ngang. Đi-về tự-tại đường hoàng; Làm việc vì đời, ấy mới thanh cao.

Vô danh là đồng cùng Đại Đạo, Nên cuộc đời sinh diệt còn đâu. Trở thành đồng thể Phật-Tiên; Ta theo thiên lý, tùy duyên hiệp hòa.

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI